Leeffit
Homepage Wie zijn wij Wat doen wij Gezondheidscheck Registreren Inloggen Contact
Algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Leef Fit en de cliënt waarop Leef Fit deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leef Fit aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Leef Fit worden verstrekt

3. Leef Fit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat is uit gegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

4. Indien de cliënt medicijnen gebruikt, of onder medisch toezicht staat van een arts, dient de cliënt vooraf met de arts te overleggen of de cliënt van de diensten van Leef Fit gebruik kan maken. Leef Fit is uiteraard altijd bereid om zelf contact op te nemen met de betreffende arts en meer uitleg te geven over de werkwijze indien nodig.

5. Leef Fit zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Leef Fit kan in geen enkele vorm aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke onvoorziene en ongewenste gevolgen van het toepassen van de gegeven adviezen evenals het verkeerd toepassen van de gegeven adviezen.

6. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Leef Fit zal de cliënt zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

7. Alle door Leef Fit verstrekte informatie, zoals adviezen over voeding, beweging, een gezonde leefstijl enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Leef Fit worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

8.Betaling dient vooraf te geschieden middels IDeal of via een overboeking. Zodra de betaling ontvangen is ontvangt de client binnen 1 werkdag de inlogcode voor mijn leeffit per email.

9. Indien het totale pakket aan diensten dat Leef Fit biedt onverhoopt niet aan de wensen van de client voldoet, kan de client het betaalde bedrag retour gestort krijgen. Voorwaarde is dat de client dit bij Leef Fit kenbaar maakt binnen 2 dagen na ontvangst van de door Leef Fit opgestuurde inlogcode.
 
9. Leef Fit respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Leef Fit zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.
Direct aanmelden

Franz Leharlaan 65
2102 GJ Heemstede
I. www.leeffit.nl
E. info@leeffit.nl
Rabobank: 1532.64.616
BTW: NL183954464B01
iDeal  
© 2009 Leeffit.nl  |  Webdesign: Pixelerate